Beranda Silsilah  |  Gen-1 s/d 2  |  H. Abd. Rozak  |  H Mughni Hj Hanifah  |  Hj Hafsah  |  Hj Aminah  |  Hj Halimatus Sa’diyah  |  Hj Sa’anih  |  H Idup  |  Hj Tisah  |  H Abdul Kodir

H Abdussalam bin Nirin

Silsilah Keturunan H Abdussalam bin Nirin

Generasi 1 s/d 2
H Abdussalam bin Nirin

Anak & Cucu

1. H Abdul Rozak
Istri ; Nama Istri, Anak : 10 orang ( 4 L & 6 P)
 • 1.1. Romlah
 • 1.2. Hindun
 • 1.3. Hj. Ainin
 • 1.4. Siti
 • 1.5. H. Muhammad Said
 • 1.6. H. Makmun
 • 1.7. H. Mukmin
 • 1.8. Muhaya
 • 1.9. Ma’ani
 • 1.10. H. Soleh
2. H. Mugni
Istri ; Nama Istri, Anak : 6 orang ( 3 L & 3 P)
 • 2.1. H. Yahya
 • 2.2. H. Salam
 • 2.3. Hj. Mutmainah
 • 2.4. Hj. Mustatiroh
 • 2.5. Hj. Mulhamah
 • 2.6. H. Hasan
3. Hj. Hanifah
Suami ; Nama Suami, Anak : 8 orang ( 2 L & 6 P)
 • 3.1. H. Musthofa
 • 3.2. H. Salbini
 • 3.3. Hj. Ayanih
 • 3.4. Hj. Salmunah
 • 3.5. Hj. Munamah
 • 3.6. Hj. Maemunah
 • 3.7. Hj. Mumung
 • 3.8. Hj. Maswanih
4. Hj. Hafsah
Suami ; Nama Suami, Anak : 6 orang ( 3 L & 3 P)
 • 4.1. H. M Zen
 • 4.2. H. Sadeli
 • 4.3. Hj. Zaleha
 • 4.4. Hj. Madiha
 • 4.5. Hj. Mardiah
 • 4.6. H. Husni
5. Hj. Aminah
Suami ; Nama Suami, Anak : 8 orang ( 4 L & 4 P)
 • 5.1. H. Makmun
 • 5.2. H. M Ali
 • 5.3. Muhammad
 • 5.4. Saleha
 • 5.5. Kenung
 • 5.6. Khodijah
 • 5.7. Tasnim
 • 5.8. Sami
6. Hj. Halimatus Sa'diyah
Suami ; Nama Suami, Anak : 10 orang ( 6 L & 4 P)
 • 6.1. Hj Maimunah
 • 6.2. H. Hidayat
 • 6.3. H. Idrus
 • 6.4. Hj Maryanah
 • 6.5. H Mashuri
 • 6.6. H Wahyudin
 • 6.7. H Firdaus
 • 6.8. H Mustofa Kamal
 • 6.8. Hj Ma’wah
 • 6.8. Ratna
7. Hj. Sa'anih
Suami ; H M Sahlan, Anak : 7 orang ( 2 L & 5 P)
 • 7.1. H Abdul Ghoni
 • 7.2. Hj Nafisah
 • 7.3. Hj Salamah
 • 7.4. H A Su’ady
 • 7.5. Hj Hayanah
 • 7.6. Hj Halimah
 • 7.7. Hj Muhimah
Lihat Keturunan Selanjutnya >>>
8. Hj. Idup
Suami ; Nama Suami, Anak : 2 orang ( 1 L & 1 P)
 • 8.1. H Abdul Majid
 • 8.2. Asiah
9. Hj. Tisah
Suami ; Nama Suami, Anak : 3 orang ( 2 L & 1 P)
 • 9.1. H Hamzah
 • 9.2. H Aming
 • 9.3. H Amalah
10. H Abdul Kodir
Suami ; Nama Suami, Anak : 4 orang ( 3 L & 1 P)
 • 10.1. H Nasir
 • 10.2. H Nasar
 • 10.3. Mukri
 • 10.4. Hj Sa’diyah