Beranda Silsilah  |  Gen-1 s/d 2  |  H. Abd. Rozak  |  H Mughni Hj Hanifah  |  Hj Hafsah  |  Hj Aminah  |  Hj Halimatus Sa’diyah  |  Hj Sa’anih  |  H Idup  |  Hj Tisah  |  H Abdul Kodir

H Abdussalam bin Nirin

Silsilah Keturunan H Abdussalam bin Nirin

Generasi 2 s/d 3
H Abd Rozak - Istri ; .

Anak & Cucu

1.1. Romlah
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 1.1.1. .
 • 1.1.2. .
 • 1.1.3. .
1.2. Hindun
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 1.2.1. .
 • 1.2.2. .
 • 1.2.3. .
1.3. Hj. Ainin
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 1.3.1. .
 • 1.3.2. .
1.4. Siti
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 1.4.1. .
 • 1.4.2. .
 • 1.4.3. .
1.5. H M. Said
Istri ; . , Anak : . orang ( .)
 • 1.5.1. .
1.6. H.Makmun
Istri ; Nama Istri, Anak : . orang ( . L & . P)
 • 1.1.1. H Chaeruddin
 • 1.1.2. .
 • 1.1.3. .
 • 1.1.4. .
1.7. H Mukmin
Istri ; Nama .., Anak : 1 orang ( 1 P)
 • 1.7.1. H Maman
1.7. H Mukmin
Istri ; Nama .., Anak : 1 orang ( 1 P)
 • 1.7.1. H Maman
1.8. Muhaya
Istri ; Nama .., Anak : . orang ( …)
 • 1.8.1. .
1.9. Ma'ani
Istri ; Nama .., Anak : . orang ( …)
 • 1.9.1. .
1.10. H Soleh
Istri ; Nama .., Anak : . orang ( …)
 • 1.10.1. .