Beranda Silsilah  |  Gen-1 s/d 2  |  H. Abd. Rozak  |  H Mughni Hj Hanifah  |  Hj Hafsah  |  Hj Aminah  |  Hj Halimatus Sa’diyah  |  Hj Sa’anih  |  H Idup  |  Hj Tisah  |  H Abdul Kodir

H Abdussalam bin Nirin

Silsilah Keturunan H Abdussalam bin Nirin

Generasi 2 s/d 3
H Idup - Istri ; ..

Anak & Cucu

8.1. H Abdul Majid
Istri ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
  • 8.1.1. .
  • 8.1.2. .
  • 8.1.3. .
8.2. Asiah
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
  • 8.2.1. .
  • 8.2.2. .
  • 8.2.3. .