Beranda Silsilah  |  Gen-1 s/d 2  |  H. Abd. Rozak  |  H Mughni Hj Hanifah  |  Hj Hafsah  |  Hj Aminah  |  Hj Halimatus Sa’diyah  |  Hj Sa’anih  |  H Idup  |  Hj Tisah  |  H Abdul Kodir

H Abdussalam bin Nirin

Silsilah Keturunan H Abdussalam bin Nirin

Generasi 2 s/d 3
H Mughni - Istri ; .

Anak & Cucu

2.1. H Yahya
Istri ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 2.1.1. .
 • 2.1.2. .
 • 2.1.3. .
2.2. H Salam
Istri ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 2.2.1. .
 • 2.2.2. .
 • 2.2.3. .
2.3. Hj. Mutmainnah
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 2.3.1. .
 • 2.3.2. .
2.4. Hj Mustatiroh
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 2.4.1. .
 • 2.4.2. .
 • 2.4.3. .
2.5. Hj Mulhamah
Istri ; . , Anak : . orang ( .)
 • 2.5.1. .
2.6. H.Hasan
Istri ; Nama Istri, Anak : . orang ( . L & . P)
 • 2.1.1. .
 • 2.1.2. .
 • 2.1.3. .
 • 2.1.4. .