Beranda Silsilah  |  Gen-1 s/d 2  |  H. Abd. Rozak  |  H Mughni Hj Hanifah  |  Hj Hafsah  |  Hj Aminah  |  Hj Halimatus Sa’diyah  |  Hj Sa’anih  |  H Idup  |  Hj Tisah  |  H Abdul Kodir

H Abdussalam bin Nirin

Silsilah Keturunan H Abdussalam bin Nirin

Generasi 2 s/d 3
Hj Aminah, Suami ; .

Anak & Cucu

5.1. H Makmun
Istri ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 5.1.1. .
 • 5.1.2. .
 • 5.1.3. .
5.2. H M Ali
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 5.2.1. .
 • 5.2.2. .
 • 5.2.3. .
5.3. H. Muhammad
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 5.3.1. .
 • 5.3.2. .
5.4. Saleha
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 5.4.1. .
 • 5.4.2. .
 • 5.4.3. .
5.5. Kenung
Suami ; . , Anak : . orang ( .)
 • 5.5.1. .
5.6. Khodijah
Suami ; Nama Istri, Anak : . orang ( . L & . P)
 • 5.6.1. .
 • 5.6.2. .
 • 5.6.3. .
 • 5.6.4. .
5.7. Tasnim
Suami ; Nama Istri, Anak : . orang ( . L & . P)
 • 5.7.1. .
 • 5.7.2. .
5.8. Sami
Suami ; Nama Istri, Anak : . orang ( . L & . P)
 • 5.8.1. .
 • 5.8.2. .