Beranda Silsilah  |  Gen-1 s/d 2  |  H. Abd. Rozak  |  H Mughni Hj Hanifah  |  Hj Hafsah  |  Hj Aminah  |  Hj Halimatus Sa’diyah  |  Hj Sa’anih  |  H Idup  |  Hj Tisah  |  H Abdul Kodir

H Abdussalam bin Nirin

Silsilah Keturunan H Abdussalam bin Nirin

Generasi 2 s/d 3
Hj Hafsah, Suami ; .

Anak & Cucu

4.1. H M Zen
Istri ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 4.1.1. .
 • 4.1.2. .
 • 4.1.3. .
4.2. H Sadeli
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 4.2.1. .
 • 4.2.2. .
 • 4.2.3. .
4.4. Hj. Zaleha
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 4.4.1. .
 • 4.4.2. .
4.4. Hj Madiha
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 4.4.1. .
 • 4.4.2. .
 • 4.4.3. .
4.5. Mardiah
Suami ; . , Anak : . orang ( .)
 • 4.5.1. .
4.6. H M Husni
Suami ; Nama Istri, Anak : . orang ( . L & . P)
 • 4.6.1. .
 • 4.6.2. .