Beranda Silsilah  |  Gen-1 s/d 2  |  H. Abd. Rozak  |  H Mughni Hj Hanifah  |  Hj Hafsah  |  Hj Aminah  |  Hj Halimatus Sa’diyah  |  Hj Sa’anih  |  H Idup  |  Hj Tisah  |  H Abdul Kodir

H Abdussalam bin Nirin

Silsilah Keturunan H Abdussalam bin Nirin

Generasi 2 s/d 3
Hj Halimatus Sa'diyah, Suami ; .

Anak & Cucu

6.1. Hj Maimunah
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 6.1.1. .
 • 6.1.2. .
 • 6.1.3. .
6.2. H Hidayat
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 6.2.1. .
 • 6.2.2. .
 • 6.2.3. .
6.3. H. Idrus
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 6.3.1. .
 • 6.3.2. .
6.4. Hj Maryanah
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 6.4.1. .
 • 6.4.2. .
 • 6.4.3. .
6.6. H Mashuri
Istri ; . , Anak : . orang ( .)
 • 6.6.1. .
6.6. H Wahyudin
Istri ; Nama Istri, Anak : . orang ( . L & . P)
 • 6.6.1. .
 • 6.6.2. .
 • 6.6.3. .
 • 6.6.4. .
6.7. H Firdaus
Istri ; Nama Istri, Anak : . orang ( . L & . P)
 • 6.7.1. .
 • 6.7.2. .
6.8. H Mustofa Kamal
Suami ; Nama Istri, Anak : . orang ( . L & . P)
 • 6.8.1. .
 • 6.8.2. .
6.9. Hj Ma'wah
Suami ; Nama Istri, Anak : . orang ( . L & . P)
 • 6.9.1. .
 • 6.9.2. .
6.10. Ratna
Suami ; Nama Istri, Anak : . orang ( . L & . P)
 • 6.10.1. .
 • 6.10.2. .