Beranda Silsilah  |  Gen-1 s/d 2  |  H. Abd. Rozak  |  H Mughni Hj Hanifah  |  Hj Hafsah  |  Hj Aminah  |  Hj Halimatus Sa’diyah  |  Hj Sa’anih  |  H Idup  |  Hj Tisah  |  H Abdul Kodir

H Abdussalam bin Nirin

Silsilah Keturunan H Abdussalam bin Nirin

Generasi 2 s/d 3
Hj Hanifah, Suami ; .

Anak & Cucu

3.1. H Mustofa
Istri ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 3.1.1. .
 • 3.1.2. .
 • 3.1.3. .
3.2. H Salbini
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 3.2.1. .
 • 3.2.3. .
 • 3.2.3. .
3.3. Hj. Ayanih
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 3.3.1. .
 • 3.3.2. .
3.4. Hj Salmunah
Suami ; ., Anak : . orang ( . L & . P)
 • 3.4.1. .
 • 3.4.2. .
 • 3.4.3. .
3.5. Hj Munamah
Suami ; . , Anak : . orang ( .)
 • 3.5.1. .
3.6. Hj Maemunah
Suami ; Nama Istri, Anak : . orang ( . L & . P)
 • 3.6.1. .
 • 3.6.2. .
 • 3.6.3. .
 • 3.6.4. .
3.7. Hj Mumung
Suami ; Nama Istri, Anak : . orang ( . L & . P)
 • 3.7.1. .
 • 3.7.2. .
3.8. Hj Maswanih
Suami ; Nama Istri, Anak : . orang ( . L & . P)
 • 3.8.1. .
 • 3.8.2. .