Beranda Silsilah  |  Gen-1 s/d 2  |  H. Abd. Rozak  |  H Mughni Hj Hanifah  |  Hj Hafsah  |  Hj Aminah  |  Hj Halimatus Sa’diyah  |  Hj Sa’anih  |  H Idup  |  Hj Tisah  |  H Abdul Kodir

Hj Saanih bt H Abdussalam

Silsilah Keturunan H Abdussalam bin Nirin

Generasi 2 s/d 3
Hj Sa'anih - Suami ; H M Sahlan

Anak & Cucu

7.1. H Abdul Goni
Istri ; Hj Mustatiroh, Anak : 5 orang ( 3 L & 2 P)
 • 7.1.1. Hj Mamas Maesaroh
 • 7.1.2. M Faisal
 • 7.1.3. Hj. Masnun
 • 7.1.4. A Fauzi
 • 7.1.5. Solahudin Al Farisi
7.2. Hj. Nafisah
Suami ; HM Zen, Anak : 6 orang ( 2 L & 4 P)
 • 7.2.1. H. Ahmad Juaini
 • 7.2.2. Hj.Siti Masitoh
 • 7.2.3. Hariroh
 • 7.2.4. Ma’la Fauziah
 • 7.2.5. H.M Tohirudin
 • 7.2.6. Neneng Khuliyah
7.3. Hj. Salamah
Suami ; H Tabrani, Anak : 2 orang ( 1 L & 1 P)
 • 3.1. H. Komarullail
 • 3.2. Hj Dahlia
7.4. H.A Su'aidy
Istri ; Hj Maria Ulfah, Anak : 9 orang ( 7 L & 2 P)
 • 7.4.1. H. Abdul Aziz
 • 7.4.2. Azrul Azwar
 • 7.4.3. H. Usman Helmy
 • 7.4.4. Said Budairy
 • 7.4.5. Qotrunnada
 • 7.4.6. Azwar Anas Malik
 • 7.4.7. Hizbullah Huda
 • 7.4.8. Sofwatul Anam
 • 7.4.9. Zahrotun Nida
Lihat Keturunan Selanjutnya >>>
7.5. Hj. Hayanah
Suami ; H Mustofa Kamal , Anak : 1 orang ( 1 L)
 • 7.5.1. H. Imam Sofwan
Suami ; Abdullah, Anak : 2 orang ( 2 L)
 • 7.5.2. Imam Barnadib
 • 7.5.3. M Kholid
7.6. Hj. Halimah
7.7. Hj. Muhimah
Suami ; Nama Suami, Anak : 4 orang ( 2 L & 2 P)
 • 7.7.1. H Syamsul Anwar
 • 7.7.2. H Imron Rosyadi
 • 7.7.3. Wiwi
 • 7.7.4. Mawaddah