H Syairin bin Kuru bin Tikum

Beranda Silsilah  ||  Gen.1-2  ||  Hj Maria  ||  Hj Sa’ani  ||  H Misin  ||  Hj Ru’yah  ||   Hj Sami  ||  HM Sahlan  ||  Hj Mujena  ||  H Abd Rahman

Silsilah Keturunan
H Syairin bin Kuru bin Tikum

Generasi 1 s/d 2
H Syairin bin Kuru bin Tikum

Anak & Cucu

Istri ke-1, Nama Istri
1. Hj Maria
Suami ; H Naming, Anak : 6 orang ( 3 L & 3 P)
 • 1.1. Naimah
 • 1.2. Masturoh
 • 1.3. Hj. Hamdah
 • 1.4. Marjih
 • 1.5. Marjuk
 • 1.6. H. Marang
Istri ke-2, Nama Istri
2. Hj Sa'ani
Suami ; Koncing, Anak : 2 orang ( 2 P)
 • 2.1. Ru’ini
 • 2.2. Tamimah
Suami ; Saidi, Anak : 2 orang ( 2 P)
 • 2.3. Saidah
 • 2.4. Hafsah
Istri ke-3, Hj Kemisah
3. H. Misin
Istri ; NamaIstri, Anak : 6 orang ( 6 P)
 • 3.1. Hj. Mumah
 • 3.2. Hj Muhiya
 • 3.3. Hj. Asmainah
 • 3.4. Sami
 • 3.5. Hj. Halimah
 • 3.6. Hj. Mas
4. Hj. Sami
Suami ; Nama Suami, Anak : 5 orang ( 4 L & 1 P)
 • 4.1. H. Mahyar
 • 4.2. H. Saman
 • 4.3. H. Hamid
 • 4.4. Sopian
 • 4.5. Rodiah
5. Hj. Ru'yah
Suami ; Nama Suami, Anak : 5 orang ( 3 L & 2 P)
 • 5.1. Hj. Halimah
 • 5.2. H. Mukti
 • 5.3. H Ma’ruf
 • 5.4. H Abd Ghoni
 • 5.5. Hj Maflahah
6. H. M Sahlan
Istri ; Hj Sa’anih, Anak : 7 orang ( 2 L & 5 P)
 • 6.1. H Abdul Ghoni
 • 6.2. Hj Nafisah
 • 6.3. Hj Salamah
 • 6.4. H A Su’ady
 • 6.5. Hj Hayanah
 • 6.6. Hj Halimah
 • 6.7. Hj Muhimah
7. Hj. Mujenah
Suami ; H Djarun, Anak : 9 orang ( 5 L & 4 P)
 • 7.1. H Muhammad
 • 7.2. Hj Julaeha
 • 7.3. Hj Masroh
 • 7.4. Hj Tasnim
 • 7.5. H Yusuf
 • 7.6. H Munir
 • 7.7. H Gozali
 • 7.8. HM Yasin
 • 7.9. Hj Sukaroh
Istri Ke-4 ; Hj Fatimah
8. H. Abdurrahman
Istri ; Hj Tihamah, Anak : 7 orang ( 5 L & 2 P)
 • 8.1. H Syarnubi
 • 8.2. H Subki
 • 8.3. H Jamaludin
 • 8.4. H Komarudin
 • 8.5. H Zaenudin
 • 8.6. Hj Jummah
 • 8.7. Umron

Beranda Silsilah  ||  Gen.1-2  ||  Hj Maria  ||  Hj Sa’ani  ||  H Misin  ||  Hj Ru’yah  ||   Hj Sami  ||  HM Sahlan  ||  Hj Mujena  ||  H Abd Rahman