H Syairin bin Kuru bin Tikum

Beranda Silsilah  ||  Gen.1-2  ||  Hj Maria  ||  Hj Sa’ani  ||  H Misin  ||  Hj Ru’yah  ||   Hj Sami  ||  HM Sahlan  ||  Hj Mujena  ||  H Abd Rahman

Silsilah Keturunan
H Syairin bin Kuru bin Tikum

Generasi 2 s/d 3
8. H Abdurrohman, Istri ; Hj Tihamah

Anak & Cucu

8.1. H Syarnubi
Suami ;., Anak : .
 • 8.1.1. .
 • 8.1.2. .
 • 8.1.3. .
8.2. H Subki
Istri ;., Anak : .
 • 8.2.1. .
 • 8.2.2. .
 • 8.2.3. .
8.3. H Jamaludin
Istri ;., Anak : .
 • 8.3.1. .
 • 8.3.2. .
 • 8.3.3. .
8.4. H Komarudin
Istri ;., Anak : .
 • 8.4.1. .
 • 8.4.2. .
 • 8.4.3. .
8.5. H Zaenudin
Istri ;., Anak : .
 • 8.5.1. .
 • 8.5.2. .
 • 8.5.3. .
8.6. Hj Jummah
Suami ;., Anak : .
 • 8.6.1. .
 • 8.6.2. .
 • 8.6.3. .
8.7. Umron

Beranda Silsilah  ||  Gen.1-2  ||  Hj Maria  ||  Hj Sa’ani  ||  H Misin  ||  Hj Ru’yah  ||   Hj Sami  ||  HM Sahlan  ||  Hj Mujena  ||  H Abd Rahman