H Syairin bin Kuru bin Tikum

Beranda Silsilah  ||  Gen.1-2  ||  Hj Maria  ||  Hj Sa’ani  ||  H Misin  ||  Hj Ru’yah  ||   Hj Sami  ||  HM Sahlan  ||  Hj Mujena  ||  H Abd Rahman

Silsilah Keturunan
H Syairin bin Kuru bin Tikum

Generasi 2 s/d 3
Hj Maria - Suami ; H Naming

Anak & Cucu

1.1. Naimah
Suami ;., Anak : .
 • 1.1.1. .
 • 1.1.2. .
 • 1.1.3. .
1.2. Masturoh
Suami ;., Anak : .
 • 1.2.1. .
 • 1.2.2. .
 • 1.2.3. .
1.3. Hj. Hamdah
Suami ;., Anak : .
 • 1.3.1. .
 • 1.3.2. .
 • 1.3.3. .
1.4. Marjih
Suami ;., Anak : .
 • 1.4.1. .
 • 1.4.2. .
 • 1.4.3. .
1.5. Marjuk
Suami ;., Anak : .
 • 1.5.1. .
 • 1.5.2. .
 • 1.5.3. .
1.6. H. Marang
Suami ;., Anak : .
 • 1.6.1. .
 • 1.6.2. .
 • 1.6.3. .

Beranda Silsilah  ||  Gen.1-2  ||  Hj Maria  ||  Hj Sa’ani  ||  H Misin  ||  Hj Ru’yah  ||   Hj Sami  ||  HM Sahlan  ||  Hj Mujena  ||  H Abd Rahman